Fouzia Mitra

Listing Details

Report Abuse

Fouzia Mitra 2
5
17 Reviews
Popular

Fouzia Mitra

فوزيه ميترا در شهر كابل بدنيا آمده تحصيلات مكتب را در ليسه ي آمنه فدوي و تحصيلات بالا تر از آنرا در انستيتوت پيداگوژي كابل بهپايان رسانيد .

فوزيه ميترا در آوان نو جواني وقتي كه شاگرد صنوف پایين درسي بود در راديو تلويزيون دولتي آنزمان جذب شده و در كنار درس مكتبشروع بكار كرد . وي مادرش را مشوق و همكار اصلي اش در زمينه ي كار گويندگي ميداند

فوزيه ميترا كارش را از خوانش برنامه هاي متنوع تلويزيون آغازيد .

بعد ازختم تحصيلات در اداره ي نطاقان راديو تلويزيون وقت افغانستان بحيث نطاق رسمي شروع بكار كرد .

او در جريان كارش در راديو و تلويزيون افغانستان، رژيم هاي متفاوت سياسي كشور را تجربه كرد بعد از آمدن دولت مجاهدين وي نسبتمشكلات، كار راديو تلويزيون را نيم روز انجام داده و هم در ليسه ابوالقاسم فردوسي بحيث استاد زبان و ادبيات ، تدريس صنوف بالاييرا بدوش داشت .

وي  برنامه هاي سرويس هاي خبري راديو و تلويزيون  ، گزارشات ، راپور تاژ ها و برنامه هاي متنوع را منظم بخوانش ميگرفت .

فوزيه ميترا كه كارش را با خوانش برنامه هاي تلويزيوني آغاز كرد كمتر برنامه را ميتوان يافت كه او آنرا اجرا نكرده باشد .

او كه بيشترينه برنامه هاي روي ستيژ را با موفقيت اجرا ميكرد خودش را خوشحال احساس ميكرد زيرا نزديكي با مردم و بودن در ميانمردم را از آرزو هايش ميدانست . 

فوزيه ميترا خودش را در خوانش برنامه هاي آزاد تفريحي و مردمي تا برنامه هاي سیاسي و جدي آرام تر احساس ميكرد ولي از آنجايكهمقرره كار اداره نطاقان بگونه ي بود كه هر گوينده ي رسمي مكلف به خوانش همه گونه برنامه ها بود او نيز از برنامه هاي نظامي، جنگي،گزارشات محاربوي راپور تاژ ها، تبصره هاي سياسي و آخرين معراج گويندگي كه خوانش اخبار مكمل شب بود اجرا كرده است .

او همچنان مثل ديگر كارمندان راديو تلويزيون بار بار مورد اماج مخالفين يا اپوزيسيون دولتي قرار گرفته ولي جان بسلامت برده است .

يكي از حوادث يكه او جان بسلامت برد انفجار يكي از ستديو هاي بود كه او فقط دو دقيقه قبل محل انفجار را ترك كرده بود و ديگر بمبارددستگاه راديو تلويزيون ضمن كودتاهي توسط شهنواز تني وزير دفاع وقت حكومت داكتر نحيب الله بود كه تعمير راديو مورد بمبارانكودتاچيان قرار گرفت  و وي با همكاران راديو اعم از خانمها و اقايان  راديو يك شبانه روز را در زير زميني هاي راديو با كودك  هفت ماههو شوهرش گزراند .

فوزيه ميترا هميشه در اجراي برنامه هايش موفق بود ظاهر ساده و مردمي وي بار ها باعث شده بود تا در كنفرانس ها و سيمينار هايكه ازكشور هاي آسياي ميانه در كابل داير ميشد از وي دعوت شود تا در اجراي پيشبرد برنامه ها همكاري نمايد .

فوزيه ميترا در كنار اجراي برنامه ها در داخل استديو برنامه هاي بيروني را چون تهيه

گزارشات، مصاحبه ها، شركت در گزارش فيستوال ها، كنفرانسها، جشن هاي ملي، برنامه هاي مناسبتي مجري برنامه هاي كنسرتي وبرنامه هاي پر بيننده ي مسابقات ذهني كه در بزرگترين تالار هاي شهر كابل برگزار ميشد اجراي وظيفه ميكرد .

يكي از برنامه ي زيباي فرهنگ مردم كه علاقه مندان زيادي داشت و فوزيه ميترا اجراي آنرا بدوش داشت حايز يكي از جوايز فرهنگيكشور تاجكستان گرديد .

ودر سال ۲۰۰۳ ميلادي لقب گوينده ي شايسته ي سال را راديو تلويزيون ملي يگانه تلويزيون ان زمان از آن خود كرد .

فوزيه ميترا در جريان كار در راديو مدتي بحيث پروديو سر در برنامه هاي اطلاعاتي در شعبه خبر، اداره ي اطلاعات راديو افغانستان بنامجام جم و در كنار ان برنامه رويداد هاي مهم هفته را تهيه ميكرد كه پروديوس و برنامه گزاري راديويي را آنجا آموخت .

فوزيه ميترا تا شب آمدن طالبان كه طالبان در دوصد متري تعمير نشرات راديو قرار داشتند عقب مكروفون صدايش را بگوش جهانيانرسانيد ولي مجبورا با گفتن پايان اخبار ترك مكرفون و ستديو و راديو كرد ومثل هزارن زن ديگر گوشه عزلت گزيد .

وي بخاطر كار مشترك با مردان در راديو و تلويزيون بار ها مورد تهديد طالبان قرار گرفت .

از آنجايكه وي احساس كرد زندگي براي وي و خانواده اش پر از خطر است ترک يار و ديار كرد و با فرزندان شان افغانستان را ترک و باعالمي از مشكلات خود شانرا به اروپا رسانيدند و در كشور هالند اقامت گزيدند .

فوزيه ميترا در خارج از كشور هم آرام ننشسته و همواره با نهادها و كانون هاي فرهنگي افغاني در سراسر اروپا همكاري هاي نزديكدارد .

و گاهي هم در تهيه بعضي برنامه ها با راديو ها و تلويزيون هاي يكه براي افغانستان نشرات دارند همكاري ميكند .

و در كشور هاي اروپاي هم با اشتراك در برنامه هاي فرهنگي وهنري فعاليت هاي جذابي از خود نشان داده و هميشه مهمان برنامه هايمتعلق به هموطنان خارج از كشور بوده است .

افتخارات ..

وي در سال ۲۰۰۳ ميلادي لقب گوينده ي شايسته ي سال را از راديو تلويزيون ملي يگانه تلويزيون ان زمان از آن خود كرده است .

در سال ۲۰۱۲ ميلادي آوارد افتخاري ي را در مورد كار كرد هاي فرهنگي از اتحاديه انجمنهاي پناهندگان افغان در هالند بدست اورد.

 در سال ۲۰۱۷ ايوارد  بهترين فعال فرهنگي برون مرزي را انجمن فرهنگي گلخوشه هاي هنر و آوارد افتخاري بلند ترين جايزه ي اتحاديهي فرهنگي افغان- دانمارک گلخوشه ها، اتحاديه رسمي و راجستر شده كشور دنمارک را از ان خود كرد .

در مارچ سال ۲۰۱۸ ميلادي آوارد بهترين فعال فرهنگي را از انحمن همبستگي زنان شهر ايندوفن هالند و تنديس نماد آزادي را از شهراپلدورن كشور شاهي هالند بدست آورده است .

در جون سال ۲۰۱۹ ميلادي ايواردي را بمناسبت اولين سالگرد اتحاديه فرهنگی ا.د گلخوشه ها بخاطر برگزاري برنامه هاي عالي فرهنگيو مبارزه با خشونت عليه زنان و دختران هموطن  را بدست آورد .

همچنان تقدير نامه هاي از كانون هاي ادبي و فرهنگي بيرون مرزي و رسانه هاي صوتي و تصويري چون تلويزيون افغان تياتر و راديونوين و همچنان تحسين نامه ي از سفارت جمهوري اسلامي افغانستان در لاهه كشور شاهي هالند بخاطر فعاليت هاي موفق وًموثرفرهنگي برو مرزي نيز بدست آورده است .

وي همچنان در سال ۲۰۱۷ ميلادي لقب اسطوره فرهنگ زرين كشور را از سه مرجع معتبر كشور دنمارک بدست آورد .

همچنان در همين سال تنديس بيدل و آواردي بهترين فرهنگي بيرون مرزي و فعال فرهنگي را از انجمن پرستو هاي مهاجر دنمارک بدستآورد.

در مارچ ٢٠٢٠ لقب افتخاری دومی ( مشعل فرهنگ زرین کشور )را ضمن محفل با شكوه قدرداني از وي در كشور شاهي هالند همراه باايوارد ستاره طلايي از جانب اتحادیه فرهنگی افغان- دانمارک گلخوشه ها حصول نموده است.

كه در همين محفل ، ايوارد همايش اروپاي زنان و ايوارد اتحاديه انجمن هاي هالند نيز به وي اهدا شد .

فوزيه ميترا چهره ي  شناخته شده و صداي اشنا اكنون بحيث معاون و مسوول روابط فرهنگي اتحاديه فرهنگي ا . د گلخوشه ها و سردبير صفحه ي اتحاديه ي مذكور كار ميكند و در برگزاري برنامه هاي حضوري اتحاديه نيز در سراسر اروپا سهم فعال داشته و مجامعفرهنگي افغانان هميشه حاضر و سهم فعال و همكاري هاي دوستانه دارد .

وي اكنون مصروف آماده كردن كتابي از خاطرات زندگي كاري اش در داخل و خارج كشور ميباشد كه ميخواهد اين خاطرات سر مشقيخوبي باشد براي آنانيكه بعد وي دنباله كار هاي فرهنگي و ژورناليستكي، بويژه گويندگي را ميگيرند .

فوزيه ميترا اكنون منحيث فعال مدني و فعال حقوق زنان در جنب هييت مديره ي اتحاديه ي فرهنگي افغان دنمارک فعاليت داشته درمبارزه با حقوق برابر زنان با مردان فعاليت جدي از خود نشان داده و با اشتياق هميشه زنان فرهيخته و مبارز را به شناسايي گرفته وبرنامه هاي متنوعي از زندگي انان تهيه و تقديم جهان ميكند .

يكي از فعاليت هاي مثبت فوزيه ميترا جمعاوري مساعدت ها براي زنان نيازمند ، خانواده ها و كودكان بوده و هميشه براي جمع اين آوريمساعدتها با استفاده از فعاليتهاي موثري اتحاديه ي گلخوشه ها براي نياز مندان داخل كشور تلاش ميكند .

همچنان  وي نشان Best social worker را بخاطر فعاليت هاي بشر دوستانه اش از يكي مراجع رسمي كشور هالند نيز دريافت كردهاست .

ميترا با تجربه ي كاري نزديك چهل سال، كار گويندگي و ژور ناليستكي با تقديم بهترين دكلمه هاي صوتي و تصويري علاقه منداني رابخود جلب نموده است .

دكلمه هاي وي از طريق شبكه هاي اجتماعي ، راديو ها و تلويزيون هاي داخل و خارج كشور براي هموطنان ما اشناست  بدين سبب اوصداي اشنا مينامند 

و همچنان سايت هاي مختلف فارسي زبان غير افغان دكلمه ايشان را نشر و با كار ها و صدا و نام ايشان اشناي دارند .

فوزيه ميترا با يكي از ژور ناليستان موفق جناب حسين ميترا ازدواج كرده و با فرزندان شان در كشور شاهي هالند زندگي ميكند و كمتركسي است كه در دنياي فرهنگي با نام و صداي وي اشنا نباشد

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

17 Reviews

Leave a Review

Your Rating: