Safia Hoqoq Hessabi

Listing Details

Report Abuse

Safia hoqoq Hessabi

Safia Hoqoq Hessabi

اسم من صفیه حسابی است. در ماه می 1951 مطابق 1329 در شیرشا مینه (کارته چهار) شهر کابل در یک خانواده روشنفکر شهری پا به دنیا گذاشتم.  پدرم مرحوم غلام سخی حسابی کارمند عالی رتبه دولت و مادرم مرحومه گوهرشاد رحیم زاده حسابی خانم خانه بود. پنج برادر و چهار خواهر دارم.

نخستین نهاد آموزشی و پرورشی من کودکستان نازوانا واقع کارته چهار بود. بعدا" شامل مکتب رابعه بلخی شدم.

از صنف اول تا صنف دوازدهم همیشه شاگرد اول یا دوم بودم. در صنف سوم دوره ابتدایه شامل (Girl Scouts) شدم وتا صنف هفتم در این فعالیت خارج از مکتب مصروف بودم.  در صنوف ثانوی اینجانب با جنبش اوج یابنده روشنفکری و روشنگری و به ویژه جنبش زنان که بخاطر برابری حقوق زن با مرد فعالیت گسترده داشت همراه و همنوا شدم. جنبش در ان مقطع از تاریخ نهضتهای دادخواهانۀ دمکراتیک ملی نقش برازندۀ در بیداری و آگاهی زنان و مردان کشور ایفا نمود که پرداخت به آن بحث جداگانه است.

 

 در نومبر 1969 (قوس 1347) از مکتب رابعۀ بلخی فارغ شدم و در مارچ 1970 (حمل 1348) شامل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاۀ کابل گردیدم. 

باید تذکر دهم که در اثر مظاهرات و اعتصابات متواتر دانشجویان که متوجه خواستهای صنفی دانشجویان بود ومسلماً سیاست در آن برجسته بود، دو مرتبه دانشگاۀ کابل و هر مرتبه برای مدت شش ماه مسدود شد. از این جهت در این دوره همه دانش آموزان دانشکده های چهار ساله بعد از پنج سال از دانشگا فارغ شدند، که من هم از آن جمله استم. 

در اپریل 1974 (14 حمل 1353) بحیث عضو مدیریت قوانین وزارت زراعت در بست ششم مقرر شدم و اولین وظیفه ام وارده و صادرۀ شعبه بود و به این ترتیب شروع به آموختن الفبائ اداره نمودم. در عین زمان در ترکیب هیت شعبۀ قوانین مصروف ترتیب مسودۀ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت شدم. 

در اکتوبر 1974 (میزان 1353) شامل وزارت پلان گردیدم و در شعبۀ ملل متحد آن وزارت  دسک (Desk) یونیسف، WHO، و اسکاب را کار مینمودم. 

در سال 1976 (1355) ریاست موسسۀ نسوان  کمیسون حقوقی را به غرض بررسی وضع حقوقی زنان ایجاد نمود و از فارغان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی که در ادارات دولتی خدمت مینمودند تقاضا صورت گرفت تا با این کمیسون همکاری نمایند. من هم از جانب وزارت پلان در این کمیسون معرفی شدم. 

بعداً کمیسون حقوقی سازمان دمکراتیک زنان افغانستان ایجاد شد. در  کمیسون حقوقی در پهلوی سایر مسائل مربوط به حقوق زن، حق حضانت طفل، و تفاهم خانوادگی در همکاری با محکمۀ فامیلی بررسی و حل میگردید که من یکی از جمله اعضای این کمیسیون بودم. بر علاوه در کمیسیون روابط بین المللی سازمان دمکراتیک زنان افغانستان نیز فعالیت  داشتم.    

در اگست 1977 (اسد 1356) با استفاده از بورسهای تحصیلی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا (AID) از جانب وزارت پلان به غرض تحصیلات عالی در رشتۀ ادارۀعامه عازم نبراسکا، ایالات متحدۀ امریکا شدم، وبه ادامۀ تحصیل در (University of Nebraska at Omaha) پرداختم.  

بعد از ختم تحصیل به وطن برگشتم و در بست چهارم مدیریت ملل متحد به حیث مدیر دسک (Desk) یونیسف، اسکاپ،      World Food Program (WFP)پروگرام  غذائی جهان، و فیلوشپ (Fellowship) های ملل متحد مشغول کار شدم. 

در سال 1981 (1360) به حیث معاون ریاست کودکستانهای وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نمودم. در سال 1982 (1361) به حیث رئیس ریاست کودکستانهای وزارت تعلیم و تربیه مشغول خدمت شدم. 

در سال 1983 (1362) به حیث رئیس ریاست روابط بین المللی ادارۀ امور شورای وزیران خدمت نمودم. از 1984-1988 (1363-سرطان 1367) به حیث رئیس شعبۀ تقنین و امور حقوقی ادارۀامور شورای وزیران ایفای وظیفه نمودم. 

از سرطان 1367(1988)- الی اخیر حوت 1367(اویل 1989) به حیث رئیس دیپارتمنت قوانین بین الدول انستیتوت امور قانون گذاری وزارت عدلیه و بعداً از حمل 1368 (1989) دوباره به حیث رئیس ریاست تقنین وامور حقوقی ادارۀ امور شورای وزیران مشغول به کار شدم. 

در اول جنوری 1991 به معیت شوهرم کریم حقوق ، که از جانب وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان به حیث مستشار وزیر مختار جمهوری افغانستان و نمایندۀ دایمی افغانستان در سازمان غذا و زراعت جهان در روم، به ایتالیا مقرر شده بود، عازم آن کشور گردیدم.

در می 1992 همراه با خانواده ام از کشور آلمان تقاضای پناهندگی سیاسی نمودم، و الی جولای 1995 در هامبورگ زندگی کردم. در هامبورگ مصروفیت من محدود به اشتراک در بعضی سیمینارهای میشد که در رابطه به وضع افغانستان دائر میگردید. در عین زمان شامل کورسهای فراگیری لسان جرمنی نیز شدم. 

از جولای 1995 تا اکنون با خانواده ام در ایالات متحدۀ امریکا اقامت دارم، و به حیث معاون معلم دریکی از مکاتب، ایفای وظیفه مینمایم. دارای چهار فرزند، یک دختر و سه پسر میباشم.

شرکت در گردهمایهای بین المللی

 

 • 1980: کورس سه ماهۀ اقتصاد و پلانگذاری، ماسکو، اتحاد شوروی وقت.
 • 1980: جلسه سالانه شورای زنان آلمان دموکراتیک وقت.
 • می 1983 ورکشاپهای قبل از مکتب با استفاده از فیلوشیپ ملل متحد به هندوستان و بنکاک.
 • اپریل 1983 ششمین کانگرۀ سازمان زنان قبرس (POGO) در نیکوسیا، قبرس.
 • 1983 جلسۀ اجرائیه شورای فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان (WIDF) در بالاتون لیک (Balaton Lake) هنگری، بوداپست. 
 • 1985 چهلمین سالگرد فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان (WIDF) پراگ، چکسلواکیا.
 • 1985 بنا بر دعوت کمیته زنان اتحاد شوروی وقت بازدید از کمیته های زنان تاجکستان و ازبکستان.
 • 1986 سیمینار منطقوی آسیا و حوزۀ بحر الکاهل منعقدۀ تاشکند و بازدید از جمهوریهای تاجکستان و ازبکستان.
 • 1989 ورکشاپ یکماهه در مقر اروپائی ملل متحد ژنو، سویس.
 • 1990قاهره، مصر در ترکیب هیت مشترک وزارت صحت عامه و سازمان دموکراتیک زنان افغانستان. 

 

تقدیرنامه ها:

 • دو مرتبه به اخذ  تقدیرنامۀ درجه سوم نائل شدم.
 • دریافت تحسین نامۀ مقام ریاست جمهوری.

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

2 Reviews

Leave a Review

Your Rating: