Salima Emami

Listing Details

Report Abuse

Salima Emami
0
0 Reviews
Popular

Salima Emami

ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻠﯿﻤﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺑﻨﺖ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﺪﯾﻦ و روشن فکر ترک تبار ﺩﺭ سال  1368 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻬﺎﺭﮎ ﻭﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﮔﺸﻮﺩ؛
ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯿﻪ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺴﻮﺍﻥ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﯿﺴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﻪ ﺍﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ فردوسی شهر کابل در سال 1387 به پایان رسانید؛ 
وی پس از آنکه از مکتب فارغ گردید بنابر علاقه مندی فروانی که داشت در عرصه خبرنگاری و رسانه ها عضو خانواده رادیو و تلویزیون ملی افغانستان شد؛ 
برای ادامه تحصیلات خود بانو اوزبیک در دانشگاه خصوصی غالب ثبت نام نموده و شامل دانشکده حقوق و علوم سیاسی گردید؛ 
موصوف بنابر علاقمندی و توانایی که در حوزه کار خبرنگاری و نویسندگی داشت، در یکی از بخش های زبان اوزبیکی رادیو و تلویزیون ملی کشور با کسب نمره معیاری از طریق رقابت آزاد پروسه اصلاحات اداری به کار در عرصه ژورنالیستی آغاز نمود؛ 
در سال 1395 ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺍز ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ؛
مشوق اصلی و منبع اصلی رشد و شگوفایی استعداد او در راستای تعلیم و آموزش خانواده اش بود؛
بانو اوزبیک در همان آوان جوانی با شور و شوق تمام که در فراگیری آموزش و رشد و به تعالی رسانیدن شخصیت خود داشت، توانست به عنوان یک بانوی فعال مدافع حقوق زنان هم در عرصه حقوق و ژورنالیست ظهور کند؛ 
حضور این بانوی خردمند در مجامع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تلاش های مثمر و خستگی ناپذیر شان در راستای فعالیت های صلح آمیز سبب تقویت انگیزه و روحیه سایر بانوان گردیده است تا آنان نیز برای تأمین آحاد حقوق خود به پا بایستند؛ 
ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺎﻻﺭ ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺳﻬﻢ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻭ  ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰﺏ ﺝ . ﻡ . ﺍ . ﺍ . ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﺩ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛
او با پشت کار و اجرای ماموریت درست خود توانست در سال 1392 به حیث مسوول رسانه های تبلیغاتی امور زنان تیم تحول و تداوم به نمایندگی از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خوب بدرخشد، از همین رو دو بار از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی و بانوی نخست کشور مورد تقدیر قرار گرفت؛ 
 
 
بانو اوزبیک از سال 1392 بدین سو بحیث منشی و معاون شورای زنان جنبش کابل نیز خدمتگزاری نموده و هم اکنون نیز از این مجرا مصدر خدمت می باشد؛ 
بانو اوزبیک همزمان با آن بنیانگزار و مسوول کمیته زنان (کینکاش اجتماعی نهادی) می باشد، فعالیت و حضور فعال بانو اوزبیک در حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بر آن شده است تا او از طرف مقام معاونیت اول ریاست جمهوری کشور مورد تقدیر قرار گیرد؛ 
ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ، ﭘﺸﺘﻮ ، ﺗﺮﮐﯽ، ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻭﺯﺑﯿﮕﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺎﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﻬﯿﻢ ﻭ ﻗﻠﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭼﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻘﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﮐﺎﺭﯾﺰﻣﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ داشته  ﻭ ﻣﺼﺪﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮﯾﺶ ببار آیند؛ 
ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺩﺭ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻩ ﺗﻦ ﺑﻮﺭﺳﻴﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﯾﯽ ﺳﯿﻤﯿﻨﺎﺭ ﻫﺎﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﻫﯽ ﻭ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻣﺎﯾﻦ ﭘﺎﮐﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﺑﺎﻧﻮ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﻌﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﺁﻣﺮﻩ ﺟﻨﺪﺭ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ؛
پس از ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪﯼ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﺖ ﺟﻨﺪﺭ ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪ ﻭﻻﯾﺖ ﺗﺨﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1397  ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍی ﻭﻟﺴﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و تقلب گسترده در انتخابات و مدیریت نادرست کمیسیون نتوانست به پارلمان کشور راه یابد؛ 
ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺣﯿﺚ ﻣﺴﻮﻭﻝ  ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻠﮑﯽ ﺩﺭ ﺭﺍدﯾﻮﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﻉ ﻓﺪﺍ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻮﺭﺯﯾﺪﻩ
ﺍﺯ ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺪﺍ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭﺍﻻ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍ ﮐﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺍﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ، ﺍﻫﻞ ﻗﻠﻢ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﻭﺍﻗﻌﯽ هستند؛ 
ﻋﻄﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻠﯿﻤﻪ ﺍﻣﺎﻣﯽ ﺍﻭﺯﺑﯿﮓ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﺼیلات اش ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ  ﻣﺎﺳﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ روابط  ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠل به اتمام رسانیده.

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

0 Reviews

Leave a Review

Your Rating: