Shirin Naziry

Listing Details

Report Abuse

shirin Naziry 4

Shirin Naziry

فشرده ی زندگینامه شیرین نظیری

شیرین نظیری شخصیت فرهیخته و نویسنده متعهد ،پژوهشگر،ژورنالست و مدافع حقوق زنان از همان اوان نوجوانی نظربه علاقه مندی که به میهن و هم میهنانش داشت به فعالیت های اجتماعی وفرهنگی به ویژه درراستای حقوق زنان پرداخت وسرنوشت خود رابا سرنوشت ملیون ها زن ستم دیده کشور گره زد و تا این دم به تعهد خود وفادار مانده است. او درتحت هر شرایط،دربهترين وسخترين دوران زنده گي درقبال روشنگري زنان لحظه ای فرو گذاشت نكرده باموفقيت واعتمادگام هاي متين واستواربرداشته است.

----------------------------------------

دوران تحصیل
شیرین نظیری نخستین آموزش هایی قبل از ورود به مکتب را درخانه فرا گرفت و همه دوره های مکتب را به رتبه بالا " اول نمره " در زادگاهش به پایان رساند و در1982 روانه ی دانشکده اقتصاد شد و بخش منجمنت و اداره را پیگیری کرد. در سال ۱۹۸۶دروس دانشکده رابه پایان رساند و برای ادامه تحصیل مافوق لیسانس"ماستری"،شامل انستیتوت علوم اجتماعی،دانشکده روابط اقتصاد بین المللی شد و در سال ۱۹۸۹پایان نامه خود را نوشت و از آن موفقانه دفاع کرد.
در سال 1983 برای مدت 6 ماه درآلمان ،همچنان در سال  1989برای 6 ماه دیگردر تاشکند مرکز ازبیکستان آموزش های سیاسی، رهبری و کار در میان زنان و جوانان را فرا گرفت.

----------------------------------------
کار هایی دیوانی:

کارشناس دردفتراحزاب و سازمانهای اجتماعی در ریاست جمهوری در دوره دکتورنجیب الله.
معاون تدریسی در انستیتوت کادر های جوان.
استاد در انستیتوت علوم اجتماعی.
رییس آموزش سیاسی و توده ی شورای مرکزی س.د.ز.ا
نظارت و همکاری مجله زنان افغانستان.
مسوول تشکیلات شورای دهم زنان شهرکابل.
مسوول تبلیغ و آموزش شورای دوم زنان شهرکابل.
همکاری با برنامه زن و جامعه تلویزیون.
همکاری با برنامه زن و زندگی نو رادیو.
عضو شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
عضو هیت ژوری در انجمن جشنواره‌ها و همایش های ادبی و علمی در لیسه های دختران شهرکابل.  
عضو هیت رهبری ریاست مبارزه با بی سوادی.
مسوول کتابخانه مرکزی س . د. ز.ا
سفر به 25 ولایت کشور جهت کار درمیان زنان
عضو هیت رهبری شورای زنان مهاجر درآلمان.

 -----------------------------------------
حالت مدنی: ازدواج کرده و دارای یک دختر و دو پسر می باشد.

-----------------------------------------
 پاداش ها و جوایز :
یک نشان افتخار و دو مدال فداکاری و دو مدال صداقت از افغانستان
یک نشان با یک حلقه ی طلایی از مکتب پوتسدام در آلمان شرق
یک نشان از مکتب کمسول در تاشکند
دو لوحه تقدیر، با پول نقد و سفر رایگان به میامی از فلوریدا
در جریان کار تقدیر نامه ها و تحسین نامه ها از هرسه کشور(داخل مرزو خارج مرز)
-----------------------------------------
آثار چاپ شده شیرین نظیری:

. ۱ - اسیران درسیاهی» چاپ کابل تابستان 1397 خورشیدی

 ۲- « جلد اول حقوق زن درگذر تاریخ » چاپ کابل نوروز۱۳۹۲ خورشیدی  ۱۲۷۰ صفحه در دو جلد.
۳- جلد دوم حقوق زن در گذر تاریخ چاپ کابل نوروز۱۳۹۲ خورشیدی. 

۴ - « ستاره های سرزمین من »  چاپ هالند بهار ۱۳۹۴ خورشیدی

۵ - « گنجینه های فرهنگی افغانستان» چاپ کابل دلو۱۳۸۹ خورشیدی.

۶ - «عجایب هفت گانهً جهان باستان » چاپ کابل- تابستان ۱۳۸۹خورشیدی. 
 ۷ -  «عجایب هفت گانهً جهان درسده های میانه»چاپ کابل ۱۳۸۹ خورشیدی

۸ -  « عجایب هفت گانهً جهان نو» چاپ کابل تابستان ۱۳۸۹ خورشیدی. 
 آثار تکمیل، اما چاپ نشده؛

 آثارتاریخی شکوهِ فرهنگ باستانی. ۹ -  

۱۰ -  خیزش زنان
۱۱ – نشست با اندیشه

-----------------------------------------
برخی مقاله ها، لکچر ها و درسنامه ها که شیرین نظیری درحوزه های زنان به نشر رسانده است

۱۰ -  اهداف و وظایف سازمان دموکراتیک زنان درپلینوم دوم شورای مرکزی زنان .
۱۱ -  رویداد ثوربه مثابه نقطه عطف درتاریخ کشورما،فکتورعمده وتعین کننده حل مساله زن.
۱۲ -  وظایف زنان درقبال پلینوم سوم شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
۱۳ -  اهداف و وظایف سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در مرحله کنونی.
۱۴ -  کنگره جهانی زنان و هشتمین کنگره فدراسیون دموکراتیک بین المللی زنان.
 ۱۵-  حل مساله زنان درکشور های سوسیالیستی. 
۱۶ -  جنبش های بین المللی زنان.
۱۷ -  تاریخچه کنگره های فدراسیون بین المللی زنان.
۱۸ -  برخی زندگی نامه زنان مبارز و پیشتاز جهان.
۱۹ - اهمیت تاریخی کنفرانس سرتاسری زنان افغانستان
۲۰ - جنبش سواد آموزی و اهمیت آن  درمیان زنان.
۲۱ - تاریخچه سازمان دموکراتیک زنان افغانستان.
۲۲ - وضعیت زنان و دختران در روستاهای افغانستان.
۲۳ - زنان کارگراز تبعیض جنسیت در عذاب استند. 
۲۴ - نقش زنان در مبارزه بخاطر صلح و خلع سلاح. 
۲۵ - پیشینه چادری در افغانستان.
۲۶ - تاریخچه نهضت زنان در افغانستان.
۲۷ - سیمون دوبووار فیلسوف و نویسنده فمینیست.

۲۸ - من "زنم"آوازی درگورستان تاریخ.
۲۹ - تاریخچه هشتم مارچ، تاریخ ماندگارازمبارزات جهانی زنان.

۳۰ - زنان بهترین رهبران آیندۀ جهان.

 ۳۱ - دیده های نگران زنان به سوی رییس جمهور آیندۀ شان.

 ۳۲ - از قلب همیشه سوگوار بانوان روستایی،از تداوم شب.

 ۳۳ - فریاد زنان از پشت میله های زندان.

 ۳۴ - چالش های زنان برای رسیدن به صندوق های رای.

 ۳۵ - ناقضین زن و حقوق بشر در پارلمان.

۳۶ - ختنه زنان عمل وحشتناک و خیلی هم دردآور.

۳۷ - گرفتن شیربها و طویانه یک نوع جاهلیت است.

 ۳۸-  ۲۵ نوامبر، روزجهانی محو خشونت علیه زنان.

 ۳۹ - مبارزه با خیابان آزاری.

 ۴۰ - جنبش های اجتماعی چیست؟

۴۱ - کلارا زتکین یکی ازچهره های برجسته جنبش زنان.

۴۲ - زن به مثابه متاع.

۴۳ - نظام برده گی یا آغاز فرمانروایی مرد بر زن.  

۴۴ - پیدایش خانواده ها.
۴۵ - زندگی بشردرجامعه ابتدایی. 

۴۶ - نقش زنان در فرایند تولید دردوران پیش از تاریخ.

۴۷ - جایگاه زن در مذهب و فلاسفه.

۴۸ - زنان نگهبان کودک و بوجود آورندۀ نسل بشر.

۴۹ - ظهورنظام مادر تباری در جامعه بدوی.

۵۰ - برترشمردن مرد نسبت به زن.

۵۱ - نظام پدر سالاری و پدرشاهی.

۵۲ - فرهنگ مرد سالاری.

۵۳ - فرایندتولید و تبادله در نظام پدر سالاری. 
۵۴ - وضعیت زنان در نظام فیودالی.

۵۵ - چگونگی ستم بالای زنان درنظام فیودالی.

۵۶ - احترام به مقام زن.   

۵۷- ساتی رسم ستمگر زن سوزی در هند.

۵۸ - رسم منفور ساتی.

۵۹ - شهر بانو.
  ۶۰ - زنان قوی تر نسبت به مردان در برابر بیماری کرونا

  ۶۱ - زنان قربانی خاموش ویروس کرونا

***  نوشتن حدودی 300 زندگینامه زنان افغانستان و زنان مبارزجهان.
*** - ده ها مقاله ازآثارباستانی سرزمین ما(نشر شده،در فیسبوک و سایت ها).

---------------------------------- 

برخی گفت و شنید های که شیرین نظیری با زنان و مردان سرشناس افغانستان انجام داده است.

۶۲ - بهارسعید شاعرسرشناس کشور در امریکا.

۶۳ - پروین زمانی فعال اموراجتماعی در هلند.

۶۴ - ثریا گوهرشاد علیمی استاد دانشگاه در بغلان.

۶۵ - جمیله پلوشه شخصيت سياسي و اجتماعي در آلمان.

۶۶ - حمیرا ثاقب مسوول شبکه ی نگاه زن درکابل.

۶۷ - راضیه هوتکی رییس شورای زنان درفدارتیف روسیه.

۶۸ - سیده طلوع مسوول انجمن همبستگی زنان در هلند.

۶۹ - صالحه واصل شاعر در هلند.

۷۰ - عزیزه عنایت شاعر و نویسنده نامدار کشور در هلند.

۷۱ - مشعل حریر داستان نگار در هلند.

۷۲ - منیژه نادری مدیر بنیاد نشراتی شاهمامه در هلند.

۷۳ - نادیه فضل شاعر و زورنالست سرشناس در آلمان.

۷۴ - نیلاب سلام داستان نگار در آلمان.

۷۵ - نادیه ارس شاعر و داستان نگار در بغلان.

۷۶ - نوریه ندرت نابینای موفق در امور اجتماعی در نیویارک.

۷۷ - هاجر ابوالفضل ورزشکار در کابل.

۷۸ - حمیده حداد بانوی فعال در شبکه های اجتماعی.

۷۹ - ذكيه عيار واعظي فعال شبکه اجتماعی فیسبوک.

۸۰ - فهیمه حریف بانوی مبارز.

۸۱ - فاطمه جان نیکرسول فعال اجتماعی در جوزجان.
۸۲ - سلیمان راوش نویسنده و پژوهشگر در آلمان.
۸۳ - محمد ولی آگاه سیاسی در شهرکابل.
۸۴- فوزیه زرین فعال اجتماعی در هلند.
۸۵ - احمد شاه راستا ژورنالست در کلفورنیا.
۸۶ - شیما غفوری فعال اجتماعی در آلمان.
۸۷ - زرغونه عبیدی فعال اجتماعی در آلمان.
۸۸- شهر زاد فکرت شاعر در آلمان.
۸۹ - شکیلا نادری شاعر درآلمان.
90- عبدالواحد سادات
91- راحله شاهین از کادر های حزب دموکراتیک خلق افغانستان
92 – ماری نبرد آیین از پیشکسوتان سازمان دموکراتیک زنان افغانستان
93 - سلطان سالارعزیزپورشاعر و نویسنده
----------------------------------

اشتراک در کنفرانس ها و سیمینار هایی ملی و بین المللی با ایراد سخنرانی ها
 
۹۴ - اشتراک در کنفرانس بین الملی معرفی فرهنگ های مختلف جوانان درجهان، 1982منعقده پوتسدام.
۹۵ - اشتراک درکنفرانس جهانی زنان، درارتباط باحل مساله زن. درجمهوری های آسیای میانه شوروی.

۹۶ - اشتراک در کارکنفرانس فرهنگ پرورش کودکان ونوجوانان، 1980،آلمان.
۹۷ - اشتراک در کنفرانس های چهارمین کنگره زنان کوبا 1983در هاوانا.  

۹۸ - اشتراک در کنفرانس تبادل تجارب با زنان چکوسلواکیا 1365در پراگ.
 ۹۹ - اشتراک در کنفرانس در باره چگونگی رشد و توسعه کمیته های جوانان تاجکستان و ازبیکستان -       در تاشکند. ۱۹۸۸-

. ۱۰۰ - اشتراک درجلسه سالانه شورای زنان آلمان دموکراتیک۱۹۸۰
۱۰۱ - اشتراک در کنفراس خشونت علیه زنان و کشتن یک زن دراستدیوم شهرکابل1998، منعقده شهر هامبورگ جرمنی.

۱۰۲ - اشتراک در کنفرانس وضعیت زنان در دوره سرکوب گر طالبان ، 1999،در شهر هامبورگ آلمان.
۱۰۳ - اشتراک در سمینار ،جنبش پیکار با بی سوادی،1362 شهرکابل.
۱۰۴ - اشتراک در سمینار، بیرون رفت از مشکلات فراروی زنان در طی یک دهه،1366،شهرکابل.
۱۰۵ - اشتراک در نخستین کنفرانس بین المللی زنان افغانستان، در باره باز نگری برنامه عمل سازمان ،
 - - هیات اجراییه،تشکیل جدید سازمان  و بودجه ي سالانه آن،1359 ،شهر کابل.                                                                                ۱۰۶ - اشتراک درکنفرانس سرتاسری س.د. ج.ا، تصویب اساسنامه سازمان، ترجیع منافع مردم نسبت به  منافع شخصی و استفاده از خرد و توانایی خویش درجهت ساختمان جامعه نوین، بتاریخ 24-25سپتمبر 1980 .
راه اندازی کمپاین ها از مسیر شبکه های اجتماهی و سایت ها:
10۷ - کمپاین مبارزه با بی سوادی تحت عنوان"هر با سواد دو تن بی سواد را سواد بیآموزد"۱۳۶۳
10۸ – کمپاین مبارزه با ازدواج های اجباری تحت عنوان" به ازدواج کودکان نه و به آموزش کودکان بله بگویید." ۱۳۶۴
10۹ – کمپاین خشونت علیه زنان تحت عنوان "به خشونت علیه زنان و تجاوز برکودکان نه بگویید" ۱۳۹۱
1۱۰-    کمپاین رهایی زنان زندانی به مناسبت هشتم مارچ در دوره کرزی
1۱۱-    کمپاین رهایی زنان زندانی به خاطر میروس کرونا در دوره غنی
1۱۲-    کمپاین مبارزه بخاطر حذف طلاق غیابی در دوره جمهوری دموکراتیک 1364
1393
11۳ -   کمپاین اعدام عاملین به تجاوز به زنان در نزدیکی پغمان (در دوره کرزی)
11۴ -   کمپاین درج قانونی نام مادر در شناسنامه های کودکان (در دوره کرزی) 1390
1۱۵-   کمپاین عدالت خواهی برای فرخنده و اعدام عاملین کشتن و سوزاندن او(در دوره غنی) ماه حمل1394

گرداننده رویه های زیر در شبکه های اجتماعی:

۱۱۶ -   تارنمای آوای زنان افغانستان در انترنت
۱۱۷ -  زنان موفق و سرشناس در فیسبوک
۱۱۸ – خبرگزاری آوای زنان در فیسبوک
۱۱۹ – سازمان دموکراتیک زنان در فیسبوک
۱۲۰ – رخنامه شیرین نظیری در فیسبوک
۱۲۱-   شیرین نظیری در تویتر
۱۲۲-  گروه سازمان زنان در پیامخانه
۱۲۳- گروه زنان موفق و سرشناس در پیامخانه

نوت: از نوشتن مقاله های آثار تاریخی به نسبت به درازا کشیدن این زندگینامه صرفتظر شده است.شما می توانید این آثار را در فیس بک ها و سایت های انترنتی بدست آرید. تشکر

Author Info

admin

Member since 1 year ago
View Profile

1 Review

Leave a Review

Your Rating: