10 MOST INFLUENTIAL AFGHAN WOMEN

PUBLISHING MID DECEMBER 2020!

3 Replies to “10 MOST INFLUENTIAL AFGHAN WOMEN”

 1. کسیکه مشکلات زیاد میبیند اما انسانیتش خدشه دار نمیشود و ثابت قدم می‌ماند، وی در چنین محیطی میتواند الگوی قوی برای مبارزه با جهل و جهالت باشد
  میتواند رهبری کند مردمی را که گم شده اند در بین جنگ ها و جهالت.
  کسی نیست جز نوریه آبشاران
  تشکر

 2. آنانی که از طریق رسانه سر مردم را با کارکرد های نا ملموس گرم میکنند بسیار اند، یکتعداد شان واقعا عالی اند،
  من به عملی کردن آنچه یک فرد میگوید باور دارم
  نوشته ها، شعر و مقالات اجتماعی خانم نوریه آبشاران برای تغییر جامعه ضروریست در حین که خودش بدون یک عکس سلفی همیشه در بین مردم کار کرده و نسل جوان را تشویق و زنان را راهنما برای فردا روشنتر بوده و است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *