11 Replies to “THE 100 MOST INFLUENTIAL AFGHAN WOMEN”

  1. انتخاب من بانوی پرتلاش ، خدمتکار بانو گلچهره یفتلی است بخاطر اینکه یک بانوی پرتلاش است

  2. تا در داخل افغانستان حقوق بشر رعایت نشود هیچ وقت عدالت نخواهد بود شخص که برای عدالت و از حقوق زنان دفاع و برای شان مکاتب و اونها را رشد دادند جناب دکتر سیما ثمر
    Sima Samar می باشد خداوند یارش همیشه موفق باشد و نامش به خوبی یاد شود.

  3. نوریه آبشاران دختران را به درس خواندن تشویق کرده مادران را به تربیه بهتر اطفال شان تشویق کرده و تداوی رایگان نموده است
    ما نیازمند چنین زنان در داخل کشور استیم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *