Robina Mirzada

بانو روبینا  میرزاده «بنت میرغیاث الدین از والایت پروان ولسوالی سید خیل بوده و در سال1371در شهر كابل در یک خانواده روشن فکر به دنیا آمده  است.وی در سال1381شامل مکتب متوسطه خواجه بغرا گردید و ادامه دوره لیسه .خود را در مکتب ملكه ثریا با کسب نمرات بلند 99٫7فیصد در سال ۱۳۹۰ به اتمام رسانید.   

بعد از سپری نمودن امتحان کانکور بطور موفقانه توانست در پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل کامیاب و از پوهنزی مربوطه به درجه کدری در سال 1394بطور موفقانه فارغ شود 

بانوشجاع و پر تلاش بر علاوه  دروس اش در طول دوره تحصیل شان مشغول آموختن زبان عربی در کورس های متعدد بوده و همچنان به حیث استاد ومدیره آموزشگاه تعلیم القرآن فاروق اعظم ایفاء وظیفه می نمود و توانستند شاگردان زیادی را در بخش های تجوید، فقه ،حدیث،سیرت ،سواد آموزی برای زنان ،در شش دوره فارغ نمایند و تقدیم جامعه نمایند .در 

سال 1395 به مدت دوماه كورس آماده گي ستاژ قضا را فرا گرفتند و بعد از اتمام كورس شامل انستیتوت زبان انگلیسي مسلم شد 

بانو روبی نا درسال1396شامل پروژه پروموت گردیده به مدت شش ماه برنامه های مثل :مدیریت پروژه ، مدیریت مالی وبرنامه های مختلف کمپیوتر وغیره..را فرا گرفته و بعدا به مدت سه ماه هم برنامه رهبریت زنان رادر پوهنتون مشعل به اتمام رسانیده      وهمچنان دوره کارآموزی خود را به شکل عملی در مرکز رسانه های حکومت سپر ی کرده و . توانستند تجارب بلند رسانه ای را در آنجا کسب نمایند 

بانو روبینا یک تن از بانوان فعال کشور بوده که در برنامه های بزرگ اجتماعی اشتراک نموده اند و سهم ارزنده را در .برگزاری بیشتر برنامه ها بصورت رضاکارانه دارند 

بانو روبی نا منحیث یک جوان فعال کشور عضویت بیشتر نهاد های را داشته تا توانسته باشد از این طریق به هموطنان خود .مصدر خدمت شده و مسولیت ای مانی و وجدانی خود را انجام دهد 

: از جمله 

. عضو انجمن آینده سازان افغانستان

. مشاورشورای رسیده گی به حل مشکالت مردم* 

. عضو نهاد آیوا* 

. عضو نهاد همگان * 

. معاون کمیته واحد ساحوی کدستر )وسک(گذر یازده ناحیه پانزدهم* 

عضو سازمان نسل مثبت* 

*LLC KU F shortlisted volu 

بانو روبی نا برعالوه اشتراک در کنفرانس های ملی، در کنفرانس های بین المللی زیادی که برگزار شده بود منحیث سخنگو بزبان انگلیسی اشتراک نموده اند و توانستند تقد یر نامه های زیاد را در بخش های مختلف مثل :تجارت ،تحصیل،ترجمه .کننده زبانهای بین المللی وغیره را بدست بیاورند 

بانو روبینا دختر از جنس امید ، که روی مطالب  مهم و اساسی برای جامعه اش کار میکند و از مهارت عالی که در بخش : زبان انگلیسی برخوردار هستند توانستند که دو مقاله تحت عنوان های 

IMPACT OF SMALL/SME BUSINESS ON ECONOMIC GROWTH. 

Negative Psychological Impact of COVID-19 during Quarantine & strategies to  reduce those  effects.

را به نشر برسانند .

بانو روبی نا میرزاده یک شخصیت وطن دوست ،مهربان بوده و از استعداد ویژه در بخشهای نویسنده گی ،شاعری، رسامی و .درایوری وغیره برخوردار بوده و ایشان می توانند به زبانهای عربی، انگلیسی، پشتو و دری به وجه احسن صحبت نمایند 

بانو روبینا میرزاده همیشه تاکید بر رشد حس بشر دوستانه بین تمام کشور های مختلف داشته همیشه بزرگترین آرزو شان خدمت به وطن و حل ساختن مشکالت جوانان در جامعه است و به خاطر رسیدن به اهداف خدمت به کشورش سخت تلاش  نموده و همیش بطور شکست نا پذیر اهداف بلند خود را دنبال مینماید  تا بتواند با طی نمودن مسیر دشوار به اهداف خدمت . بشر دوستانه خویش نایل شوند 

Email:[email protected] 

Facebook link:https://www.facebook.com/rmirzada.rmirzada 

Telegram link:https://t.me/robinamirzada

Nabila Noori

Currently, Nabila Noori is working with an international organization, and previously, she has worked with different  national and international organizations.

Ms. Noori has a strong academic and professional background holding a Master’s degree in Business Administration (Human Resource Management). She has more than ten years of professional working experience in the field of Management, Human Resources, Public Relation, Advocacy and Program Management. She is also expert  in Sales and Marketing. 

In 2013, she has completed her undergraduate studies in Business Administration in the Economic Faculty of RANA University in Kabul Afghanistan. Most recently, she is pursuing  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) at the American University of Afghanistan.

In addition, she has also worked in different managerial positions at national and international organizations.
Furthermore, Ms. Noori is a well-known person in women’s rights and a civil society activist in Afghanistan.

In addition, Ms. Noori is a member of Afghan Women Network, Women Regional Network and member of Women Committee for Aga Khan National Council in Afghanistan.

She has also attended many international conferences in different countries such as Pakistan, India and etc…

Fahima Babakarkhil

تحصـــیالت عالـــی :
درجه تحصیل : لیسانس پوهنحی اقتصاد
رشته تحصیلی: اقتصادی وتجارت
سال فراغت : 0040 هـ ش
محل تحصیل : تحصیالت عالی خوارممی کابل ، افغانستان
فارغ التحصیل : رشته منجمنت واداره
محل تحصیل : انستیتیوت اداره وحسابداری ومارت جلیلیه معارف
سمینار ها :
 اشتراک در ورکشاپ ارتقای ظرفیت معلمین (
 اشتراک در ورکشاپ توانمندی در عرصه تعلیم وتربیه دیموکراسی () AIL)
 اشتراک در ورکشاپ آمومشی منجمنت واداره .
 اشتراک در سیمینار ها و ورکشاپ های مختلفه در ساحه حقوق اطفال ، اداره و مدیریت
 اشتراک در پروگرام تقویت پارلمانی APAP
 اشتراک در ورکشاپ شیوه های گوینده گی برتر مبانی ژورنالیمم معاصر
 اشتراک در برنامه آمومشی ارتقای ظرفیت مامورین دولت )USAID)
 اشتراك درسمینار آمومشی متشبثین خصوصی بین المللی
 کورس آمومشی دیپلوماسی درسال 0034
 ورکشاپ آمومشی راپور نویسی توسط پروژه تقویت پارلمانی به کمک اداره انکشاف بین المللیی اییا ت
متحد امریکا درسال 5773، 5707 و 5700
 برنامه امومشی ارتقای ظرفیت های کاری مامورین دولت توسط خدمات ملکی
 اشتراک در دور اول ، دوم وسوم کورس آمومشی انکشاف رهبری
 اشتراک دربرنامه امومشی کنواسیون های جندر 0/دلو/0045 الی 00/حوت /0045
 اشتراک در برنامه آمومشی تقنینی پارلمان جمهوری هند با اخذ سرتیفیکیت

برنامه های آمومشی :
 امور پارلمانی و تقنینی
 اداره و مدیریت ) IOM)
 تسوید قوانین )IDLO)
 اساسات محاسبه ) UNDP)
) Silk Road Development ( رهبری انکشاف 
 استراتیژی و پالن تطبیقی ) USAID)
 محاسبه مدیریت
 پروگرام تربیه قوای بشری
 برنامه ریمی
 گمارش نویسی
 پروگرام آمومشی انکشاف پالیسی سامی جون سال 5700
 برنامییییییه آمومشییییییی دیپلوماسییییییی پارلمییییییانی بییییییه مییییییدت 5 روم در جریییییییان سیییییینبله 0049 الییییییی
حیییییییوت 0049 توسیییییییط انسیییییییتیتیوت پارلمیییییییانی بیییییییه همکیییییییاری پیییییییروژه تقوییییییییت نهیییییییاد هیییییییای
قانونگذارافغانستان )البا(
 برنامه آمومشی تنظیم اسناد توسط // // //
تجـــارب کاری
 0039 – 0030 به صفت معلمه ممتام ریاست کودکستانها
 0036 – 0039 به صفت مدیره کودکستان ومارت کار وامور اجتماعی و ومارت امورمنان
 0033- 0036 استخراج کننده صورت جلسات عمومی ولسی جرگه
 0033 به صفت ناظردر انتخابات ریاست جمهوری
 0047 – 0033 سکرتر نائب منشی ولسی جرگه
 1391 – مدیرتحریرات معاونیت پالیسی و مسلکی دارا نشای ولسی جرگه
 0045 – 0040 مدیرعمومی اجرائیه وسکرتر دفتر نایب منشی ولسی جرگه
 0047 – 0040 عضو فعال شورای منان ائتالف ملی
 0040 بصفت ناظر در دو دور انتخابات ریاست جمهوری
 0040 – 0040 عضو اتحادیه سراسری منان افغانستان)جامعه مدنی (
( 0049 – 0040 سکرتر ریاست دفتر مقام ولسی جرگه
 0040 -کاندیدای مستفل ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسالمی افغانستان
مهارت ها :

 آشنایی با تکنالوژی جدید
 برنامه های ورد آفیس
 انترنت
مبانها :

مبان خواندن نوشتن صحبت نمودن
دری عالی عالی عالی
پشتو خوب خوب خوب
انگلیسی خوب خوب خوب
اردو

تقدیر نامه ها و تحسین نامه :
 تقدیر نامه درجه اعلی ام طرف ومارت کار واموراجتماعی ) 0035)
 تقدیر نامه درجه اعلی ام طرف ریاست کودکستانها ) 0030)
 تشکر نامه ام طرف ومارت اطالعات فرهنگ بمنظوراهدا یک جلد کتاب تاریخی به کتابخانه مرکمی
بین المللی مطبوعات ) 0039)
 تقدیر نامه ام طرف مقام ومارت امورمنان بمناسبت هشتم مارچ ) 0039)
 تقدیر نامه درجه سوم بمناسبت روم جهانی کودک ام طرف مقام ومارت امورمنان درسال )0032)
 تقدیر نامه ام طرف حسن بانو غضنفر ومیر امور منان درسال )0036)
 تقدیر نامه ام طرف عمتماب داکتر محمد صالح سلجوقی نائب منشی ولسی جرگه درسال ) 0034)
 تقدیر نامه درجه سوم ام طرف عمتمأب محترم محمد یونس”قانونی” رئیس ولسی جرگه درسال
)0034(
 تحسین نامه ام طرف رئیس عمومی دارا نشای ولسی جرگه ) 0047)
 تقدیرنامه نامه درجه سوم ام طرف رئیس عمومی دارا نشاء ولسی جرگه در سال) 0040)
 تقدیرنامه درجه سوم به پیشنهاد نائب منشی به مقام محترم ریاست ولسی جرگه درسال 0040 واهدا
آن ام طرف جاللتماب عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه.

Romina Osmani

رومینا فرزند مرحوم حاجی عبدالله عثمانی، به سال  1364 هجری شمسی مطابق به  1986 میلادی در یک خانواده علم دوست و ادب پرور در ناحیه اول ولایت هرات متولد شد.

 تحصیلات:

 تحصیلات ابتدایی، متوسطه و لیسه را در لیسه عالی امیر علی شیر نوایی بطور موفقانه به پایه اتمام رسانید.

 چهار سال دانشگاه را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی موفقانه سپری نمود.

 تکمیل دوره ی آموزشی مدیریت تجارت در دانشگاه تاندربرد آریزونا آموزش دید.

 آموزش شبکه سازی و ارتباطات در دانشگاه جورج تاون واشنگتن دی سی ایالت متحده امریکا سپری نمود.

 از دیدار و ملاقات تجارت های بر حال زنان امریکا در آریزونا و واشنگتن دی سی ایده های متفاوت کسب نمود.

 دوره ی آموزشی “تجارت اجتماعی با اصول کاربردی” در دانشگاه تاتا شهر بمبئی کشور هندوستان تجربه نمود.

 بازدید از چندین شرکت، مکاتب، شفاخانه، و کارو بار اقتصادی مربوط تجارت زنان هندوستان به هدف آموزش و ایده برداری راه را برای ایده های جدید و کمک به رشد تجارت زنان افغان فراهم نمود.

 سفر آموزشی و ایده برداری از تجارت زنان کابل و پروان سپری نمود.

 تکمیل کورس شش ماهه آموزشی اصالحات اداری و خدمات ملکی، که شامل مضامین: مدیریت، رهبری، انگلیسی و کمپیوتر موفقانه تکمیل نمود.

 اشتراک در بیشتر از 63 سمینار، برنامه های آموزشی، ورکشاپ های کوتاه مدت تحت عناوین مختلف توانست راه را برای پیشرفت بیشتر باز کند.

 آموزش مدیریت پروژه و پروپوزال نویسی در بنیاد زنان حقوقدان افغانستان اولین گام در رشد مهارت های اداری ای محسوب میشود. آموزش انکشاف مهارت های تجارتی در فدراسیون زنان تجارت پیشه دانشگاه آمریکایی توانست به مهارت های مدیریتی خویش در تجارت و توانمندسازی بانوان کمک شایانی نماید.

 سابقه کاری:

 وی از زمانی که هنوز محصل دانشگاه بود فعالیت افتخاری اش را در بنیاد زنان حقوقدان افغانستان در بخش اداری آغاز نمود. بعدأ به عنوان مدیر پروژه کارآموزی در موسسه ندای زن استخدام گردید.

 در شروع سال 2009 به عنوان محقق یا بررسی کننده از وضعیت اشتغال زنان در هرات در موسسه هلپ جرمنی استخدام گردید که از نتیجه تحقیق آن در وبسایت و چهار بروشور معلوماتی تهیه گردید.

 از سال 2009 الی  2013 به عنوان محقق، ترینر یا آموزگار مدیریت دوران پروژه یا PCM ،هماهنگ کننده فعالیت های توانمندسازی زنان در دفتر مرکزی موسسه هلپ جرمنی و ولسوالی های کهسان و زنده جان فعالیت نمود.

 از سال  2013 الی اکنون به عنوان مسئول مرکز خدمات اقتصادی بانوان که یکی از مراکز موسسه هلپ بوده است فعالیت مینماید. همزمان در جریان این سال ها بطور نیمه وقت به پست نظارت کننده، ارزیاب و مشاور توانمندسازی زنان در موسسه هلپ ایفای وظیفه نموده است.

 عضو موسس و بورد مشورتی موسسه انکشاف پایدار در افغانستان (اوسا).

 موسس و رئیس انجمن اجتماعی توانمندسازی بانوان (ویسا)

 معاون و هماهنگ کننده پروژه ساخت مرکز تجارتی زنان در موسسه بین المللی هلپ جرمنی؛ و همچنان رئیس شرکت تجارتی (REF) میباشد.

 رومینا عثمانی در جریان ماموریت خود در اتاق تجارت زنان در چندین کنفرانس و جلسات مهم در ارگ ریاست جمهوری، وزارت خانه ها، ریاست های کلیدی، سفارت های خارجی، کنسولگری ها، موسسات ملی و بین المللی، جهت دادخواهی برای ایجاد سهولت به زنان تجارت پیشه اشتراک نموده است.

 اشتراک در نمایشگاه تحت عنوان “توانمندی زنان ایران زمین” در استان خراسان رضوی به دعوت رسمی از سال 2018 الی اکتوبر  2020 بر اساس رای به عنوان عضو بورد اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب انتخاب گردید و به عنوان معاون انکشاف تجارت در اتاق تجارت و صنایع زنان – زون غرب طور داوطلبانه ایفای وظیفه نموده است. مجددا در دور دوم انتخابات هیات مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب اشتراک نموده و کاندید گردید. در نتیجه با کسب بلندترین آرای رای و انتخاب هیئت مدیره به عنوان رئیس اتاق تجارت وصنایع زنان در زون غرب معرفی گردید.

 دستاورد ها:

  چکیده ای از دستاورد ها را میتوان از قبیل: تغییر ایده متنفذین ولسوالی کهسان با فعالیت های اقتصادی زنان و کار در بیرون از خانه، که در نتیجه اربابان، مولوی صاحبان، متنفیدین منطقه موازی یک جریب زمین را برای شورای زنان آن ولسوالی اهدا نمودند.  زمینه سازی و تشویق مردم ولسوالی زنده جان- قریه شکیبان مروی برای اهدای زمین برای ساخت مجتمع تجاری فرهنگی برای زنان شکیبان که در نتیجه سه جریب زمین از بهترین مکان قریه شکیبان برای مجتمع زنان اهدا گردید و ساختمان مجهز با امکانات مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان از طرف موسسه هلپ جرمنی ساخته شد و بعد از تجهیز به دسترس زنان قرار گرفت.  دریافت چندین تقدیرنامه از مقام ولسوالی کهسان و شورای زنان آن ولسوالی  دریافت تقدیر نامه از رهبری موسسه بین المللی هلپ   جرمنی

مسئولیت مرکز بانوان از سال  2012 الی اکنون که تحت قانون و مقرره انجمن ها بنام انجمن اجتماعی توانمندسازی بانوان “ویسا” ثبت گردیده با داشتن  16 بخش خدماتی تولیدی یکی از بهترین دستاوردهای چشمگیری بوده که توانسته زمینه کار و فعالیت و اشتغال برای حدود  30 خانم بطور مستقیم و دائم و برای  150 خانم بطور غیر مستقیم فراهم آورد. که ماهانه هزاران مستفید و بازدیدکننده دارد. 

 از طریق این مرکز قرارداد همکاری با موسسات ملی و بین المللی از قبیل:

  موسسه بین المللی ورد ویژن

  موسسه بین المللی هلپ جرمنی

  شرکت انتورا 

 موسسه زراعتی مالداری هاتف

  و چندین نهاد ملی و بین المللی دیگر به امضا رسانیده و از طریق این قراردادها و تفاهم نامه ها پذیرایی چندین ورکشاپ و سمینار های بلند مدت و کوتاه مدت بوده است.

  دریافت تقدیرنامه از ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات بابت ایجاد زمینه کار برای بانوان مخصوص فارغین فن و حرفه  دریافت تندیس زن موفق سال   1398 از طرف وزارت صنعت و تجارت باهمکاری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

ارائه ایده گرفتن پروژه ساخت مرکز تجارتی زنان در شهرک اسلام قلعه به اتاق تجارت و صنایع زنان برای موسسه هلپ جرمنی که در نتیجه موسسه هلپ موفق به گرفتن پروژه شد، حمایت کننده مالی پروژه مارکت تجارتی زنان بنیاد پتریپ میباشد.

Robaba Mohammadi

Robaba Mohammadi daughter of Khodadad was born on September 30th 2000 in Malistan  district of Ghazni province of Afghanistan. From first her parents found that their daughter’s legs  and feet were not able to move and she is disabled. In 2003, with approximate security, traveled  to Kabul with all family, in the hope treating her. She visits many doctors and hospitals. for five  years they take her to the Red Cross Hospital to make her healthy.

Unfortunately, the result was  not very effective. One day Robaba Mohammadi, who was walking slowly by taking the wall,  suddenly lost her balance and handed down. This issue caused that she shouldn’t go hospital any  more, She spent many years alone at home. She was observing her brothers and sisters that they  were going to schools with great interest, because she didn’t have the ability to go, she was so  upset. but again she did not surrender, and with the help of her younger sister, she learned the  alphabet and toke the pen to her mouth and began to write. Her enthusiasm for drawing and  painting makes her create images. In the middle of 2015, she decided to follow painting. She  started her painting without any guidance or trainer, and she was master of her own, the world of  design and painting become her world. She passed long hours with her paintings and drawings.  But it was about a year and a half that she could found many friends and followers in virtual  world, and her career and painting was shown in many national and international medias. she  currently founded a cultural and artistic center in April 2019, called Robaba cultural and art  center, which is active in the fields of painting classes, music, poetry, and handicraft classes of  psychological and motivational seminars, she intended to help other people with disabilities  through the foundation. 

Exhibitions :  

  • 8 th festival silk road “Bamyan ” 6-9 /OCT/2016”
  • Afghanistan Center at Kabul University (ACKU) 23-25 NOV 2016
  •  American embassy at Kabul 5 AUG 2017
  •  The Asia foundation , Kabul 10 Mar 2018
  •  Herat city exhibition , Jul 2018  British council “Kabul-Afghanistan” 9 OCT 2018
  • 2 nd Mirsin international accessable art festival 11-16 OCT 2018
  • Made
  • in Afghanistan exhibition, Abu Dhabi Nov 17th 2019  Never painting exhibition, UAE ( Dubai ) Oct 2th 2020  

Wazhma Shekib

من وژمه شکیب فرزند محمد عیسی شکیب و داکتر رابعه شکیب در میزان سال ۱۳۷۵ در کابل بدنیا آمدم، فرزند ارشد خانواده ام هستم. دوره لیسه را در لیسه عالی رابعه بلخی به اتمام رسانیدم، دو لیسانس دارم ژورنالیزم را از دانشگاه کابل و حقوق را از دانشگاه غرجستان، اکنون دانشجوی دوره ماستری در رشته روابط بین الملل در دانشگاه ال پی یو “ lovely professional university” کشور هند هستم. 

تجربه ی کاری با توجه بر اینکه موج اصلی فعالیت هایم بشردوستانه و مدنی بوده است در کنار آن مدت چهار سال در دوره لیسانسم سخنگو و ترینر موسسه برابری برای صلح و دموکراسی در کابل بوده ام و معاون زنان حزب ملت متعهد افغانستان. اکنون نیز عضو فعال و مشاور حقوقی انجمن اجتماعی زنان متعهد مقیم شهر کابل هستم که در راستای ارتقای ظرفیت زنان و جوانان در کابل فعالیت میکند. و مدت دو سال مدیر و اجرا کننده برنامه های سیاسی سایت هزاره ورالد بوده ام. 

دو تحقیق علمی دارم که خوشبختانه دانشگاه ال پی یو آنرا در سایت اش به نشر رسانده است. یکی در رابطه با پویایی سیاسی و اجتماعی زنان افغانستان و رول راوا در آن و دیگری در رابطه با نقد علمی بر توفقنامه صلح آمریکا با طالبان. 

هفت سال است برای زنان و جوانان کشورم به اندازه توانم تلاش و کمک میکنم از رسیدگی جدی به زخمیان حملات انتحاری گرفته تا کمک های بشردوستانه برای خانواده های نیازمند و بی بضاعت که خدارا شکر توانستیم در دو سال اخیر برای بیشت از ۷۰۰ خانواده ی نیازمند کمک های بشردوستان از قبیل مواد خوراکی توزیع نمایم که به همکاری مستقیم خودم با هموطنان بیرون مرزی مان صورت گرفته است. 

در کنار آن ۲۷ مریض های که اکثر شان جوانان و اطفال بودند بازمانده های حملات تروریستی و انتحاری که متاسفانه وضعیت تمامی آنها نگران کننده بود، را با حمایت مالی هموطنان بیرون مرزی ام تحت درمان و رسیدگی قرار داده ایم که یکی از جدیترین مریضان ما به نام نعمت الله بود که متاسفانه با شکلیک مستقیم به پاهایش و انتقالش به شفاخانه ایمرجنسی و بستری شدن اش به مدت سه ماه در آن شفاخانه وضعیت اش بد تر شده بود و تمام پایش متاسفانه عفونی شده بود و قسمتی از پایش را نیز قطع کرده بود و زمانیکه اطلاع یافتم در اولین فرصت به شفاخانه خصوصی انتقال اش دادم با همکاری دوستانم برایش ظرف یک روز تذکره و پاسپورت گرفتیم  و فردای آن روز برایش ویزای هند زدیم و انتقالش دادیم به هند که پس از سپری نمودن سه عملیات در آنجا خوب شد و حالا در بامیان مکتب میرود درس می خواند و کورس های کمپیوتر و انگلیسی را تعقیب میکند. 

و آخرین مریضی که مسوولیت تداوی اش را به عهده گرفتم دخترک چهارده ساله بود به نام فهیمه که متاسفانه مصاب به مریضی کلیه بود و هر دو کلیه اش از کار رفته بود و تحت درمان در شفاخانه خاتم النبین قرار داشت که شوربختانه در آن شفاخانه دید چشمانش را نیز از دست داده بود. بیستم سپتمبر همین سال زمانیکه پدرش نزدم آمد و التماس کمک کرد انتقالش دادیم به هرات و تعهد دادم تا از صفر تا صد هزینه درمانش را فراهم کنم که خوشبختانه با همکاری هموطنان خییر ام با مصرف نمودن بیش از هشت صد هزار افغانی عملیات پیوند کلیه فهیمه موفقانه تمام شد و همین دیروز از اطاق آی سی یو بیرون شده و روانه خانه شدند قرار شد شش ماه در هرات بمانند و تحت نظر داکتر بعد آن بیایند کابل.

Nilofar Ayoubi

Nilofar Ayoubi was born on March 1993 in a Pashtun family in Kunduz, Afghanistan.
She was only seven years old when she stood up on her own feet and helped her father, dressing like boys, to accompany her father.
Since her childhood, she felt in love with reading and writing. She graduated from high school at age sixteen and has been passionate about reading popular novels and romance. 
Eventually, she discovered herself and started writing scripts for theatrical plays and romance. She has  reflected the hardship of  Afghan women through her writings in novels and theatrical plays. She became the youngest candidate of the best scriptwriter in Afghanistan’s first International theatrical play festival where she was selected for the best theatrical scriptwriter and best actress in theatrical play-act.
After graduation from high school, she started teaching in an institute. At the same time, she was volunteering as a teacher for the kids with financial difficulties.
Nilofar studied English literature and Gynecology (midwife) so she could help other females. She is traveling to the remote villages of Afghanistan to help mothers give birth to their babies and at the same time distributing aids to the needy people. 

Nabila Musleh

خانم نبیله مصلح، فرزند عبدالوکیل کوهستانی، در سال 1352 هجری خورشیدی به یک خانواده روشنفکر، چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی را در مکتب ابتدائیه امیر خسرو بلخی و تعلیمات ثانوی را در لیسۀ فاطمه بلخی و هاشم برات- شهر مزار شریف ولایت بلخ، به اکمال رسانید  و به ادامۀ آن، تحصیلات عالی خویش را به درجه عالی لیسانس در رشتۀ ادبیات دری و انگلیسی در پوهنتون بلخ، تمام کرد.
 
– ایشان، به سال2003 م، بعد از 9 سال اقامت درآلمان به وطن بر گشتند. طی سه سال در امور هماهنگی کمک ها، تجاربی را در سفارت آلمان، وزارت های مالیه ج.ا.ا، و امور زنان فرا گرفتند. مدت بیشتر از سه سال با وزارت امور زنان کار کردند، به سال 1386 هجری خورشیدی، سکرتریت ملی جندر را با واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی در چارچوب فعالیت های این وزارت ایجاد نمودند.
 
– در سال 2008 م، منحیث متخصص مسایل جندر در بخش پروگرام ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری ایفای وظیفه نمود و استراتیژی جندر NHLP را تهیه نمود.
 
– ایشان در سال 2010 م، دیپلوم ماستری خویش را در رشته پالیسی سازی و ادارۀ عامه از پوهنتون کابل و واشنگتن استیت (Washington State University) به دست آوردند.
 
– مدت یکسال در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ایفای وظیفه نمودند و به تعقیب آن به حیث متخصص مسایل جندر با پروگرام حمایوی سفارت کانادا CPSU کار کردند. بعد از دوسال تجارب کاری CPSU قرارداد مشاوریت بخش حقوق و توانمند سازی زنان و دختران (WGRE) را از سفارت کانادا به دست آورد.
 
– در سال 2014 م، فعالیت های مختلف کاری خود را با ارگانهای بین المللی منحیث مشاور مستقل مسایل جندر به شمول سفارت های آسترالیا و کانادا و دفتر مرکزی UNWOMEN ادامه دادند.
 
– در سال 2016 م، با تشکیل حکومت وحدت ملی، به حیث معین مالی و اداری وزارت امور زنان تقرر حاصل نموده که الی اکنون در این پُست مصدر خدمت به ملت افغانستان استند.
 
– در سال 1396 هجری خورشیدی، از سوی ائتلاف مدنی افغانستان با همکاری شبکه حمایت و عصمت گروپ، لوح تقدیر “مسئول برتر حکومتی سال 1396” را کسب نمودند.
 
– در سال 1397 هجری خورشیدی، در نخستین دور جشنواره مدیران برتر افغانستان که از سوی انستیتوت صلح، رسانه و حکومتداری خوب برگزار گردیده بود طی یک پروسه رقابتی که حدود 8 ماه را در بر گرفته بود، در جمله 14 تن مدیر برتر سال 1397 برگزیده شدند و لوح تقدیر کسب نمودند.
 
– در سال 1397 هجری خورشیدی، ائتلاف مدنی، شبکه حمایت، شورای مردم اصیل کابل و پوهنتون دنیا، تندیس “زن برتر سال” را برای ایشان اهدا نمودند.
 
– در سال 1397 هجری خورشیدی، د افغانستان برشنا شرکت، به پاس خدمات شایسته شان در سکتور انرژی افغانستان، تندیس تقدیر، برای شان اهدا نمود.
 
– در سال 1397 هجری خورشیدی، نطر به تلاش های ایشان، وزارت امور زنان در زمره چند وزارت محدود قرار گرفت که 98% بودجه انکشافی خویش را مصرف نمود.
 
– در سال 1398 هجری خورشیدی، از سوی کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان، تقدیرنامه افتخاری کسب نمودند.
 
– ایشان در جریان معینیت شان در وزارت امور زنان، سفر های کاری داخلی به ولایات کشور و سفر های کاری خارجی نیز داشته اند.
 
– خانم نبیله مصلح، بیش از 18 سال در بخش های اداره، پالیسی سازی، مؤثریت کمک ها ، شامل سازی جندر، نظارت و ارزیابی و ریفورم مدیریت عامه، کار کرد و تجربه اندوخته است.
 
خانم مصلح در امور ادارات بین المللی و دیپلماتیک مثل:USAID, GIZ,UNDP,UNWOMEN، بانک جهانی،سفارت های جرمنی، کانادا و استرالیا تجارب کاری، مسلکی را کسب کرده است.ایشان در طرح پالیسی ها و استراتیژی های جندر، شامل سازی جندر، مدیریت، بررسی حقوق زنان در پروگرام های انکشافی، طرح و تحقیق برنامه های خاص جندر و تطبیق آنها،رشد ظرفیت ها و مهارت های کاری جندر و نظارت و ارزیابی برنامه های ملی وبین المللی،تجارب غنی، توانایی و تخصص خاص مسلکی داشته،به زبان های ملی ( دری و پشتو ) و بین المللی ( انگلیسی و آلمانی ) بلدیت کامل دارند.

Adila Ahmadi

عادله احمدی، فعال حقوق زنان و جوانان، با بیشتر از ده سال تجربه کاری در ادارات دولتی و غیر دولتی بوده و سند ماستری خویش را در رشته اداره و تجارت از پوهنتون کاردان بدست آورده است.
وسعت تجربیات کاری وی در سازمان های داخلی و بین المللی وی را قادر ساخت تا درک وسیع و همه جانبه از جریانات کنونی سیاسی و اجتماعی افغانستان داشته باشد.
بانو احمدی یکی از حامیان و مدافعان مشارکت سیاسی زنان در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی بوده است و بانوان و جوانان را تشویق و ترغیب نموده است تا با استفاده از حق رای ایشان در تصامیم مهم ملی سهیم باشند. وی همچنان یکی از بانوان مبارز و کلیدی جهت از بین بردن خشونت علیه زنان بوده و برای تساوی و برابری جنسیت در سازمان های زیادی، بشمول بنیاد چادری، فعالیت نموده است.
بانو احمدی فعالیت های مثمر با نهاد های دادخواهی بین المللی، از جمله عضویت شبکه منطقوی زنان (WRN) را دارد که دامنه فعالیت آن در افغانستان, پاکستان، هندوستان و سریلانکا می باشد. برای هماهنگی و دادخواهی بهتر در امور زنان عضویت کمیته دادخواهی زنان را نیز دارند و در همه دادخواهی های مرتبط سهم فعال و برازنده دارد.
بانو عادله احمدی در بیشتر از دوازده کنفرانس بین المللی به نمایندگی از زنان و جوانان افغانستان شرکت نموده است و یکی از بنیانگذاران “اجماع ملی جوانان برای صلح” است. بانو احمدی همچنان اخیرأ در تاسیس Indo-Afghan Youth Forum نقش مهم داشت.
وی جایزه جوان ترین سفیر صلح را توسط فدراسیون جهانی صلح و فدراسیون جوانان برای صلح بین المللی را بدست آورده و همچنان لقب یکی از چهره های 40 بهترین پوهنتون کاردان را در سال 2017 از آن خود کرد.